Statut

§1.

Fundacja pod nazwą Fundacja „KRÓL & SMOK” zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Dominika Lewińskiego zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej przy ul. Kościuszki 11 w Legnicy – notariusz Elżbieta Rączkowska-Martyn – za numerem repertorium A Nr 11897/2013 z dnia 12 listopada 2013r. – działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 06 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r , Nr 46, poz.203) oraz niniejszego Statutu.

§2.

Fundacja nosi nazwę Fundacja „KRÓL & SMOK” i podlega obowiązkowemu wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego Fundacja uzyskuje osobowość prawną.

§3.

Fundacja działa przez ustanowione w Statucie organy.

§4.

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Bogdaszowice, gm. Kąty Wrocławskie.
3. Dla wykonania swoich celów i zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.
4. Fundacja może posiadać oddziały poza granicami kraju.
5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

§5.

Fundacja jest utworzona na czas nieograniczony.

§6.

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.

 

§7.

1. Celami Fundacji jest działalność społeczno użyteczna na rzecz ogółu społeczności w zakresie:
a) pomocy osobom, a szczególnie dzieciom z zaburzeniami rozwoju,
b) prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju zdrowia osób, a szczególnie dzieci,
c) wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym, charytatywnym i naukowym w szczególności odnoszących się do zaburzeń rozwoju,
d) organizowania pomocy medycznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej oraz finansowej i rzeczowej dla osób z zaburzeniami rozwoju oraz zaburzeniami psychicznymi, w szczególności dla dzieci o takich zaburzeniach.
2. Cele Fundacji realizowane będą poprzez:
a) współpracę z instytucjami publicznymi pozarządowymi oraz firmami i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, a także osobami fizycznymi wskazującymi zainteresowanie celami Fundacji tak w Polsce, jak i zagranicą,
b) popularyzację osiągnięć i dokonań dzieci niepełnosprawnych w dziedzinie nauki i sztuki w formie organizowania lub dofinansowywania organizacji wystaw artystycznych,
c) finansowanie nagród i stypendiów dla osób chorych, a szczególnie uzdolnionych,
d) finansowanie lub dofinansowywanie lekarstw dla osób z zaburzeniami rozwoju,
e) finansowanie lub dofinansowywanie terapii psychologiczno-pedagogicznych i innych dla osób z zaburzeniami rozwoju,
f) finansowanie lub dofinansowywanie wizyt lekarskich dla osób z zaburzeniami rozwoju,
g) finansowanie lub dofinansowywanie diety zdrowotnej dla osób z zaburzeniami rozwoju,
h) finansowanie lub dofinansowywanie diagnostyki laboratoryjnej dla osób z zaburzeniami rozwoju,
i) finansowanie lub dofinansowywanie zabiegów rehabilitacyjnych dla osób z zaburzeniami rozwoju,
j) finansowanie lub dofinansowywanie pomocy psychologicznej dla rodzin osób z zaburzeniami rozwoju,
k) finansowanie lub dofinansowywanie pomocy dydaktycznych i rehabilitacyjnych dla osób z zaburzeniami rozwoju,
l) finansowanie lub dofinansowywanie dojazdów na rehabilitacje i do lekarzy dla osób z zaburzeniami rozwoju,
ł) współpracę z ośrodkami kulturalnymi, wychowawczymi i społecznymi,
m) organizowanie loterii i aukcji na rzecz osób z zaburzeniami rozwoju,
n) udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach, które mają za zadanie realizację celów statutowych Fundacji,
o) wydawania w ramach Fundacji krótkich form literackich (bajki, opowiadania itp.) w celach statutowych,
p) finansowanie lub dofinansowywanie działań, w tym wydawniczych związanych z realizacją celów statutowych Fundacji.
3. Działalność wyżej wskazana jest wyłącznie statutową działalnością Fundacji.

 

§8.

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w wysokości 2.500zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1.000zł (jeden tysiąc złotych).

§9.

1. Źródłami finansowania Fundacji są:
a) darowizny, spadki, zapisy,
b) subwencje i dotacje,
c) dochody z darów, zbiórek i imprez publicznych,
d) odsetki i lokaty kapitałowe,
e) dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
f) dochody z działalności gospodarczej Fundacji,
g) dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
2. Dochody Fundacji są w całości przeznaczone na realizację celów statutowych.
3. W razie powołania do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe lub o odrzuceniu spadku.
4. Fundacja nie ma prawa podejmować działalności polegającej na:
a) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczeniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub innym pracownikom Fundacji oraz osób, które pozostają z nimi w związkach małżeńskich, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa,
b) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) Wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji i pracowników Fundacji oraz osób im bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji.
5. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

§10.

1. Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji,
2. Zarząd Fundacji jest organem zarządzającym.
3. Rada Fundacji jest organem nadzorującym i opiniodawczym w zakresie działalności Fundacji.
4. Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

Rada Fundacji.

§11.

1. Ustanawia się Radę Fundacji w składzie od 2 do 6 członków.
2. Radę Fundacji powołuje Fundator na okres 5 lat. W tym trybie następuje także odwołanie członka Rady Fundacji przed upływem kadencji. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na wspólną kadencję.
3. Do zadań i kompetencji rady Fundacji należy:
a) nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
b) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
c) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji,
d) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji oraz udzielanie absolutorium,
f) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
g) ustalanie ewentualnego wynagrodzenia dla członków Zarządu Fundacji,
h) zatwierdzanie uchwał w sprawie przystąpienia Fundacji do spółek lub innej Fundacji,
i) zatwierdzenie uchwał o połączeniu Fundacji,
j) zatwierdzeniu uchwał o likwidacji Fundacji.
4. Członkowie Rady Fundacji otrzymują z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów.
5. Członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.
6. Rada Fundacji na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
7. Przewodniczący Rady Fundacji zwołuje posiedzenie Rady Fundacji w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. Przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady Fundacji z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek każdego z członków Rady, a także na wniosek Fundatora lub Zarządu Fundacji. Wniosek o zwołanie posiedzenia winien być zgłoszony co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia.
8. W posiedzeniu Rady Fundacji mogą uczestniczyć przedstawiciele innych organów Fundacji, a także zaproszeni goście i inne osoby, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji, o ile zostaną one zaproszone do udziału w takim posiedzeniu.
9. Uchwały Rady Fundacji są podejmowane zwykłą większością głosów. Dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków.
10. Każdy członek Rady posiada jeden głos.

Zarząd Fundacji.

§12.

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 członków.
2. Zarząd Fundacji powoływany jest na wspólna kadencję na okres 5 lat przez Radę Fundacji.
3. Członków pierwszego Zarządu Fundacji powołuje Fundator.
4. Każdy rok kadencji Zarządu Fundacji upływa z chwilą zatwierdzenia przez Radę Fundacji sprawozdania z działalności oraz rozpatrzenia wniosku w sprawie udzielenia absolutorium za dany rok działania.
5. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu Fundacji.
6. Odwołanie członka Zarządu Fundacji przez Radę Fundacji następuje w razie:
a) złożenia rezygnacji,
b) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu Fundacji,
c) istotnego naruszenia postanowień statutu,
d) nie pełnienia funkcji członka Zarządu Fundacji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
e) choroby, ułomności – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji.
7. Członkowie Zarządu mogą pełnić swoje funkcje dłużej niż przez jedną kadencję.
8. Dotychczasowi członkowie Zarządu Fundacji pełnią swoja funkcje do czasu powołania nowych członków Zarządu Fundacji.
9. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes.

§13.

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ja na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy m.in:
a) prowadzenie spraw i reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich,
b) opracowywanie kierunków działalności Fundacji,
c) prowadzenie bieżącej działalności Fundacji,
d) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
e) występowanie z wnioskami w sprawie zmian w statucie,
f) występowanie z wnioskami o tworzenie oddziałów i filii Fundacji,
g) występowanie z wnioskami o przystąpienie do spółek i innych fundacji, a także w sprawie połączeń z inną fundacją,
h) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,
i) organizowanie zbiórek publicznych,
j) organizowanie różnego rodzaju imprez w celu realizacji celów statutowych,
k) współdziałanie przy wydawaniu małych form literackich mających na celu uzyskania dochodu na cele statutowe Fundacji,
l) zatrudnianie i ustalanie wynagrodzenia pracownikom Fundacji,
m) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji.

§14.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu i na rzecz Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywaniu w imieniu i na rzecz Fundacji upoważnieni są Prezes Zarządu – jednoosobowo, albo dwaj członkowie Zarządu łącznie, a także członek Zarządu wraz z ustanowionym przez Zarząd prokurentem lub pełnomocnikiem, działający w granicach umocowania.

§15.

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków.
2. Posiedzenie Zarządu odbywają się w miarę potrzeby.
3. Zarząd co roku, do ostatniego dnia miesiąca lutego, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji sprawozdanie roczne (merytoryczne i finansowe) z działalności Fundacji za poprzedni rok obrotowy.

§16.

1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być zatrudnieni w Fundacji i na umowę o pracę jak i na umowy cywilnoprawne.
2. Umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Fundacji pełnomocnik ustanowiony przez Radę Fundacji.
3. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji określa Rada Fundacji w drodze uchwały Rady.

 

§17.

1. Zmiany celów oraz innych postanowień Statutu Fundacji może dokonać jedynie Fundator.
2. Zmiana celów Fundacji oraz innych postanowień Statutu następuje poprzez podjęcie przez Fundatora stosownej uchwały, która następnie przekazana jest do Rady Fundacji, a ta przekazuje Zarządowi Fundacji do realizacji.

 

§18.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.
3. Likwidatora lub Likwidatorów Fundacji wyznacza Zarząd Fundacji.
4. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji będą przeznaczone na rzecz działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej fundacji, organizacji społecznych lub innych o zbliżonych celach statutowych.

§19.

Do obowiązków Likwidatora należy w szczególności:
a) zgłoszenie wniosku do właściwego Sądu o dokonaniu wpisu o otwarciu likwidacji,
b) wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie jednorazowego ogłoszenia w prasie do zgłoszenia swoich wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia,
c) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji i listy wierzycieli,
d) sporządzenie planu finansowego likwidacji oraz planu zaspakajania zagłoszonych zobowiązań,
e) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz upieniężnienie majątku Fundacji,
f) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli Fundacji,
g) zgłoszenie ukończenia likwidacji właściwemu sądowi wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru,
h) przekazanie dokumentacji Fundacji celem zarchiwizowania podmiotowi wskazanemu w uchwale o likwidacji Fundacji.

§20.

Statut wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.